5 technieken om je werkdag achter je te laten

Blijft jouw dag soms in je hoofd spoken? Ook als de werkdag al lang voorbij is? Werken kan soms best pittig zijn, zélfs als je je werk graag doet. En werk en leven zijn niet altijd gesloten gehelen. Het heet dan wel work-life integration, het gevolg is vaak dat de grenzen onbestaande zijn. En werk is bij de meesten onder ons nooit af. Soms kan een werksituatie zo mentaal of emotioneel belastend zijn dat je thuis gewoon geen puf meer overhebt en je je dag en alle bijhorende gesprekken blijft herleven. 

Om dit bekende fenomeen te bestrijden, delen we een paar door onszelf en onze klanten beproefde technieken met je. 

1/ Stap erin en stap eruit

Sinds enkele jaren beoefen ik karate. Elke training start en eindigt met een groetceremonie. Wat ik ontdekte, is dat dit soort rituelen heel krachtig werkt: je kiest bewust aan het begin om nu hier aanwezig te zijn en al de rest erbuiten te laten. En aan het einde doe je ’t omgekeerde: je sluit af, laat achter wat achtergelaten moet worden en gaat over op het volgende onderdeel. 

2/ Even ontsnappen

Enkele weken geleden ontdekte ik een nieuwe relaxatie app: Escapes. Het zijn geleide meditaties van 5 tot 10 minuten die je meenemen naar een tropisch eiland, de woestijn, een berg,… Het is wonderlijk wat 5 minuten ‘in de bergen’ aan ruimte kunnen creëren. 

3/ Voorzie overgangstijd

Moet je je verplaatsen tussen je werk en je huis, gebruik de overgangstijd dan om te verwerken en achter te laten. Onderweg nog telefoneren met de collega’s helpt dus niet: je werk reist letterlijk met je mee. Woon en week je op dezelfde plek, ga dan even een blokje om

4/ Schrijf het van je af

Auteur Julia Cameron gebruikt in haar boeken de ‘daily pages’. 3 bladzijden die je elke ochtend (mag ook later) vol schrijft met alles wat maar in je opkomt. Zonder je zorgen te maken over hoe het overkomt, of het steek houdt, of het boeiend is,… gewoon: dump alles wat in je hersens zit. Het werkt echt. Door het eruit te schrijven komt er ruimte voor andere dingen. Proberen! 

5/ Mindbleach

Mijn kinderen leerden me het concept ‘eye bleach’ kennen: foto’s van fluffy schattige konijntjes om gruwelijke beelden te vergeten. Daarom stel ik je mijn nieuwste concept voor: mindbleach. Denk actief aan iets moois, warms, fijns,…3 dingen die goed gingen tijdens je dag, bvb. waar je aandacht op gericht is, gaat ook je energie naartoe. Liever dan naar leuke dingen. 

Laat het ons weten als jij nog andere strategieën hebt! En of de onze voor je werken! 

Straffer spul nodig? Kom eens langs. Loopbaanbegeleiding is er voor werknemers én zelfstandigen. 

5 techniques to let your workday behind you

Is your workday still haunting you, even if it’s long done? Working can be pretty intense, even if you love what you do. Work and life aren’t always well balanced, or well integrated. It may be called work-life integration, the result is often however  that boudaries are practically non-existent. And for most people work is never really done either. Sometimes a work situation can be so mentally or emotionally stressful that even when you get home, you relive your day at least a few more times afterwards.

That’s why we wanted to share with you 5 of proven techniques we collected from our clients and from ourselves.

1/Stepping in and stepping out

For a few years now I’ve practiced karate. Each training starts and ends with a greeting ceremony. What I discovered, is that this type of rituals is  very powerful: at the start, you consciously choose  to be here and now and leave all the rest outside. At the end do you do opposite: you thank everyone for the learning and leave behind what should be left behind and move on to whatever comes next.

2/ Escape

Some weeks ago I discovered a new relaxation app: Escapes. The app leads you through 5 to 10 minute guided meditations which take you to a tropical island, the desert, the mountains,… It’s amazing how many space you can create in your mind in just 5 minutes.

3/ Foresee transition time

If you commute from work to your home, use this time to transition and process. Making phone calls on the wat doesn’t help: your work literally travels with you. If you live and work in the same spot, take a walk around the block.

4/ Write

Recently I started trying author Julia Cameron’s  ‘daily pages’: write 3 pages every morning (or later if the morning somehow doesn’t work for you). Write down everything that comes to mind. Without worrying about the style, readability, if it makes sense or not,… just dump everything on the page. It really works. By writing it out of your mind you’ll find you have more for other things. Try!

5/ Mindbleach

My children taught me the concept of ‘eye bleach’: pictures of fluffy cute bunnies to forget gruesome images. So I came up with a new  concept: mindbleach.  Actively and vividly think of something beautiful, warm, nice,… like 3 things that went well during your day. Where your attention goes, energy flows. So think of beauty. 

Do you have other strategies that helped you to step in and out? Share them with us! And let us know it these have worked for you too.

Need stronger stuff? Come over. Career guidance is available for employees and the self-employed.

Pin It on Pinterest

Share This