Algemene voorwaarden vanaf 1/12/2020

Op al onze activiteiten is van toepassing

 1. Al onze tarieven zijn exclusief BTW vermeld.
 2. Facturen hebben een betaaltermijn van 14 dagen te rekenen vanaf de factuurdatum, tenzij expliciet anders vermeld op het desbetreffende factuur. Op laattijdig betaalde facturen wordt een verwijlintrest van 1% gerekend voor elke maand vertraging alsook een administratieve kost van 25 euro.
 3. Op alle door Make me Fly! aangereikte en gebruikte materialen rust auteursrecht. Kopiëren, doorgeven of overnemen van het materiaal en het cursusformat is enkel mogelijk mits voorafgaande expliciete toestemming.
 4. In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van Leuven bevoegd.

 Individuele coaching- en leertrajecten

 1. Individuele leertrajecten en outplacementtrajecten worden volledig gefactureerd conform de offerte en betaald voor aanvang van het traject.
 2. Individuele sessies worden in onderling akkoord vastgelegd. Sessies kunnen tot 48 uur voor de afspraak verzet worden. Sessies die op minder dan 48 uur voor de afspraak worden afgemeld of waarvoor de klant niet komt opdagen, worden beschouwd als ‘verbruikt’. Deze worden volledig aangerekend aan de klant.
 3. Coaching is een inspanningsverbintenis, geen resultaatsverbintenis.
 4. Sessies worden door de coach zo efficiënt mogelijk gepland. Indien gewenst of noodzakelijk zijn ook sessies op afstand mogelijk.

 Opleidingen in open aanbod

 1. Opleidingen in open aanbod worden volledig gefactureerd voor de aanvang van het traject en kunnen tot 14 dagen voor de start geannuleerd worden mits het betalen van een administratieve vergoeding van 82 euro excl BTW. Na deze datum is het volledige bedrag verschuldigd. De klant mag zichzelf wel laten vervangen (behalve indien de betaling gedeeltelijk via de KMO-Portefeuille gebeurt en de vervanger geen band heeft met de gesubsidieerde organisatie).
 2. Online video-opleidingen zijn, eens gestart, volledig betaalbaar door de klant. Ook bij onderbreking van het programma door de klant, kan het saldo niet worden teruggevorderd.
 3. Make me Fly! houdt zich het recht voor om – bij gebrek aan voldoende deelnemers (minimaal 4) – de datum van de opleiding te verschuiven, in overleg met de al ingeschreven deelnemers. De deelnemer heeft het recht om zijn/haar inschrijving te annuleren indien geen geschikte nieuwe datum gevonden kan worden.

In-company opleidingen

 1. In-company opleidingen worden gefactureerd na afloop van de opleiding.
 2. Huur van lokalen en catering zijn niet begrepen in de prijs en vallen voor rekening van de opdrachtgever.
 3. Voor opleidingssessies die door de opdrachtgever worden geannuleerd, zijn volgende annulatievergoedingen van toepassing
  1. 4 weken voor de overeengekomen opleidingsdag: 0% van de prijs
  2. 4 tot 2 weken voor de overeengekomen opleidingsdag: 50% van de prijs
  3. Minder dan 2 weken voor de overeengekomen opleidingsdag: 100% van de prijs
 4. Opleidingen worden, behoudens anders overeengekomen, gefactureerd na afloop van elke sessie.

Pin It on Pinterest