Algemene Voorwaarden Make me Fly!

Deze Algemene Voorwaarden hebben betrekking tot alle producten en diensten welke worden geleverd door Make me Fly! CommV, met maatschappelijke zetel in Ijzerenmolenstraat 56 te 3001 Heverlee (België) en ingeschreven in de Kruispuntbank voor Ondernemingen onder het nummer BE0692.702.635, bereikbaar via e-mail op inspire@makemefly.be, els@makemefly.be

of rilla@makemefly.be.


In deze Algemene Voorwaarden beschrijven wij de regels op basis waarvan wij als Ondernemer onze Producten en Diensten aan jou, onze Klant, zullen leveren. Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze Producten en Diensten, offertes, aanbiedingen en

overeenkomsten, en bevatten belangrijke informatie over jouw rechten en verplichtingen. 


Als Klant aanvaard je de Algemene Voorwaarden en de van toepassing zijnde Productvoorwaarden vanaf het moment dat je een overeenkomst afsluit met ons. De overeenkomst gaat in op de dag van de inschrijving voor een Opleiding in open aanbod, bij het

ondertekenen of aanvaarden van een offerte of bij het aankopen van een Product of Dienst.


Deze Algemene Voorwaarden zijn voor het laatst aangepast op: 9/02/2023 


DEEL 1 - ALGEMEEN


1. Definities


In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Klant: de natuurlijke of rechtspersoon die een overeenkomst of een overeenkomst op afstand aangaat met de Ondernemer.

Ondernemer: Make me Fly! CommV

Producten en Diensten: de diensten die wij leveren en die de Klant afneemt, de online downloads, de (online) workshops, webinars en/of opleidingen, de memberships, de opleidingstrajecten, de cursussen, de digitale producten en de fysieke producten die wij via

onze websites (m.n. www.makemefly.be, de subdomeinen shop.makemefly.be en academy.makemefly.be en alle andere websites, digitale leerplatformen en apps die worden beheerd door Make me Fly!) en/of sociale media verkopen.


2. Aanbod, levering en prijs


Onder ‘Aanbod’ wordt verstaan: alle aanbiedingen en offertes uitgaande van Make me Fly! CommV, ofwel via de website(s), ofwel via sociale media, ofwel via e-mail, ofwel via het door ons gebruikte cloudsign platform.


De prijzen worden uitgedrukt in euro. Er wordt BTW aangerekend. Het BTW-bedrag of BTW-tarief wordt steeds duidelijk weergegeven bij het Aanbod.


De Ondernemer heeft steeds het recht om de tarieven en/of voorwaarden aan te passen. Het Aanbod dat bestond op het moment dat de Klant het aanvaardt, m.a.w. het aankoopt, is het geldende aanbod.


Voor eventuele meerwerken die niet in de aanvaarde offerte vervat waren, wordt voorafgaand aan de uitvoering een bijkomende offerte opgemaakt welke door de Klant moet worden aanvaard vooraleer kan worden overgegaan tot de uitvoering.


Diensten worden geleverd op een wijze en binnen een tijdsbestek zoals gespecificeerd voor die Diensten in het Aanbod. De Ondernemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wanneer zij als gevolg van overmacht of een vreemde oorzaak niet aan haar verplichtingen kan voldoen. Wanneer de overmacht slechts van tijdelijke aard is, zal de Ondernemer proberen om de afgesproken Dienst alsnog te verlenen vanaf het moment dat dit redelijkerwijs weer mogelijk is.


Fysieke Producten worden binnen een redelijke termijn en op afgesproken wijze aan de Klant bezorgd door de Ondernemer. De Klant staat in voor de verzendingskosten, tenzij anders werd afgesproken tussen de Klant en de Ondernemer. Als verzendadres geldt het adres dat de Klant heeft opgegeven. De Ondernemer is niet aansprakelijk voor fouten die veroorzaakt werden door foutief aangeleverde leveringsinformatie door de Klant. 


Toegang tot het gebruikersaccount van online Diensten is strikt persoonlijk. De toegang tot de online cursussen of de inhoud van die cursussen mogen niet gedeeld worden met derden. De aangeboden online cursussen waarbij online cursusmateriaal wordt geleverd, worden aangeleverd via de website of via een online leerplatform. De Klant dient minstens over een e-mailadres en een internetverbinding, webbrowser en daarvoor geschikte apparatuur te beschikken, om gebruik te kunnen maken van het online cursusmateriaal.


Een digitaal Product kan downloadbare onderdelen bevatten. Deze kunnen worden gedownload en gebruikt op de meeste e-readers, tablets, smartphones en computers. Onze digitale cursussen en opleidingen kunnen in de online leeromgeving van Make me Fly! worden geraadpleegd. Inloggegevens worden door de Ondernemer aan de Klant verstrekt. De Klant behoudt, tenzij anders vermeld bij aankoop, ‘levenslang’ toegang tot de inhoud. D.w.z. zolang de Ondernemer, de online cursus en het online platform blijven bestaan. Indien de Ondernemer ervoor kiest de online cursus niet langer aan te bieden, zal de Klant hiervan tijdig op de hoogte worden gebracht.


In geval dat de website of het online leerplatform om eender welke reden technisch niet toegankelijk is, kan de Ondernemer niet verantwoordelijk worden gesteld. De Ondernemer doet alles binnen het redelijke en mogelijke om het leerplatform toegankelijk te houden en technische problemen op te lossen.


3. Betaling


De Klant heeft altijd een betalingsverplichting.


Diensten of Producten die via de website worden aangekocht, dienen onmiddellijk en via de website te worden betaald, met uitzondering van Producten en Diensten waarvoor de optie ‘betalen op factuur’ beschikbaar is en de Klant dusdanig de keuze heeft.


De klant kan ervoor kiezen om - in het geval dat deze optie wordt aangeboden door de Ondernemer - te betalen in termijnen. Hij/zij ontvangt voor elke termijnbetaling een aparte factuur. Ook bij de keuze voor termijnbetalingen heeft de Klant een betalingsverplichting. Zelfs wanneer het gebruik van de Dienst (vb de opleiding of cursus) voortijdig zou worden beëindigd door de Klant, zal de Klant toch tot volledige betaling moeten overgaan.


Voor Diensten en Producten die niet via de website zijn aangekocht, zal de Ondernemer een factuur sturen, tenzij anders overeengekomen. Facturen hebben een betaaltermijn van 15 dagen te rekenen vanaf de factuurdatum, tenzij expliciet anders vermeld op het desbetreffende factuur.


Ieder protest dient binnen de 8 dagen na factuurdatum te gebeuren. Met latere protesten kan geen rekening meer worden gehouden. Alle rechtsplegingskosten zijn steeds ten laste van de Klant. De Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties is van toepassing.


Op laattijdig betaalde facturen wordt zonder ingebrekestelling een verwijlintrest van 10% aangerekend voor elke maand vertraging alsook een administratieve kost van 50€ per noodzakelijke herinnering. De Ondernemer kan bij gebreke aan betaling voor de vervaldag de toegang tot de Dienst (vb het online leerplatform) intrekken tot de betaling is ontvangen.


4. Herroepingsrecht


De Klant heeft het recht om binnen de wettelijke bedenktijd van 14 kalenderdagen af te zien van een overeenkomst op afstand en dit conform artikel VI47 ev. WER. De termijn gaat in op de dag na de levering van het Product of het afsluiten van de overeenkomst voor de levering van een Dienst.


Om je herroepingsrecht uit te oefenen bij de aankoop van fysieke Producten (zoals de boeken van Make me Fly!), stuur je een e-mail naar inspire@makemefly.be met het ingevulde en ondertekende modelformulier voor herroeping welke door de federale overheid wordt aangereikt (https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Forms/Formulier-herroeping.pdf).


Als je gebruik maakt van het herroepingsrecht moet je de ontvangen goederen zo snel mogelijk en uiterlijk 14 dagen nadat je ons op de hoogte bracht van je beslissing om van de aankoop af te zien, terugsturen. Kosten voor het retourneren vallen ten laste van de Klant en

kunnen niet worden verhaald op de Ondernemer. Indien het teruggestuurde Product op de een of andere manier in waarde is verminderd, behoudt de Ondernemer zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en een schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen.


Je kunt je aankoop van een digitaal Product annuleren, zonder opgaaf van redenen, gedurende een periode van 14 dagen vanaf de dag dat je gebruik kunt maken van dat Product. Een dergelijke annulering is kosteloos en het bedrag dat je hebt betaald zal worden teruggestort, middels de bij ons bekende betaalgegevens. Het herroepingsrecht vervalt echter wanneer je tijdens deze periode van 14 dagen aan een online cursus of video bent begonnen en daarmee kennis hebt kunnen nemen van de inhoud. Hieronder wordt één van deze (maar niet enkel deze) situaties bedoeld: inloggen in de online leeromgeving, het downloaden van het digitale handboek, downloaden van diverse digitale Producten (e-books inbegrepen). Op dat moment wordt immers met je uitdrukkelijke toestemming begonnen met de uitvoering van de overeenkomst en hiermee verklaar je dat je afstand doet van je herroepingsrecht.


5. Intellectuele Eigendom en gebruiksrecht


Het auteursrecht en intellectueel eigendomsrecht blijven ten allen tijde in handen van de Ondernemer. Kopiëren, doorgeven of overnemen van het materiaal of het format is enkel mogelijk mits voorafgaandelijke toestemming van de Ondernemer.


De inhoud van de websites en digitale leerplatformen, met inbegrip van de ter beschikking gestelde werken (foto’s, teksten, applicaties,...) zijn beschermd onder het intellectueel eigendomsrecht. De Klant verkrijgt hieromtrent een beperkt, niet-exclusief gebruiksrecht om deze inhoud te consulteren voor louter persoonlijk gebruik. Iedere andere vorm van reproductie en/of mededeling aan het publiek zonder voorafgaandelijk schriftelijke akkoord van de Ondernemer is ten strengste verboden.


De aankoop van digitale Producten en Diensten is steeds voorzien voor één persoon. De Klant stemt uitdrukkelijk in zijn/haar logingegevens nooit te delen met anderen. De Ondernemer heeft het recht hier op toe te zien en informatie hierover op te vragen. In geval dat logingegevens worden uitgewisseld met anderen, of dat de Klant op eender welke manier andere toegang verschaft tot het Product of de Dienst van de Ondernemer, wordt een schadevergoeding gevorderd ter waarde van 3 maal de actuele prijs van het desbetreffende Aanbod en verliest de Klant met onmiddellijke ingang en zonder aanspraak te kunnen maken op enige vorm van (schade-)vergoeding of terugbetaling zijn/haar toegang tot het Digitale Product of de Dienst.


Onze materialen mogen niet worden gebruikt voor commerciële doeleinden of verkocht worden aan een derde partij.


6. Aard van de verbintenissen


Het is Make me Fly! toegestaan om de levering van haar Producten of Diensten geheel of gedeeltelijk uit te besteden aan een derde, zonder dat daarvoor het akkoord van de Klant is vereist. De Ondernemer heeft deze derden met de hoogst mogelijke zorg geselecteerd om een goede kwaliteit van uitvoering te kunnen bereiken. Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat dergelijke overeenkomst(en), behoudens uitdrukkelijk schriftelijk akkoord van Make me Fly!, geen enkele verbintenis of verplichting doet ontstaan in hoofde van de door Make me Fly! aangeduide onderaannemer ten overstaan van de Klant. Make me Fly! aanvaardt uitdrukkelijk aansprakelijk te zijn en te blijven voor de Diensten die door hen aan één of meerdere onderaannemer(s) werden uitbesteed, tenzij anderszins schriftelijk overeengekomen.


De Diensten welke door de Ondernemer worden aangeboden, houden geen resultaatsverbintenis in. De Ondernemer biedt geenszins een succesgarantie. De Ondernemer is niet aansprakelijk voor het niet-bereiken van het resultaat dat de Klant beoogde.


Om resultaten te behalen uit de coachings-, leer- en opleidingssessies en -trajecten wordt van de Klant verwacht:

- het leermateriaal grondig te doorlopen en te gebruiken zoals vooropgesteld door Make me Fly!;

- de feedback van de coach/trainer in de mate van het mogelijke toe te passen; 

- gebruik te maken van alle mogelijkheden die worden aangeboden tot het stellen van vragen, het meedoen aan sessies,...;

- zelf initiatief te nemen om te leren;

- zelf initiatief te nemen om de stappen te zetten die worden geadviseerd door de coach/trainer of die tijdens sessies worden geformuleerd.


De Ondernemer doet een uitdrukkelijke inspanning om de Klant te ondersteunen en te helpen via coaching en training, en in alle vormen beschreven in het Aanbod dat werd verkocht.


De Ondernemer kan nooit verantwoordelijk worden gesteld voor de zakelijke en/of persoonlijke keuzes die een Klant maakt en de gevolgen daarvan.


7. Gegevensverwerking


Door het aanvaarden van een Aanbod of het aanmaken van een account op het online leerplatform van Make me Fly! verklaart de Klant zich akkoord met de verwerking van zijn persoonsgegevens conform de Privacy Policy van de Ondernemer. Deze Algemene

Voorwaarden dienen te worden gelezen in combinatie met de privacyverklaring van Make me Fly! die toegankelijk is via de website:

https://makemefly.be/privacy-policy.


In het kader van de Diensten die de Ondernemer verricht, verwerkt zij als ‘verantwoordelijke’ de contactgegevens die de Klant opgeeft. Deze contactgegevens van deze personen kunnen verwerkt worden in het kader van klantenbeheer, voor marketingdoeleinden en dienen om onze overeenkomst met de Klant naar behoren uit te voeren.


8. Geschillen


Het Belgisch recht is van toepassing, ook indien de Klant gevestigd is in het buitenland. In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van Leuven bevoegd. Verwacht wordt echter dat in geval van geschil alle partijen de nodige inspanningen zullen leveren om voorafgaand een minnelijke regeling te treffen.


DEEL 2 - BIJKOMENDE BEPALINGEN VAN TOEPASSING OP SPECIFIEKE PRODUCTEN EN DIENSTEN


Make me Fly! biedt meerdere Producten en Diensten aan. Onderstaande Productvoorwaarden zijn aanvullend op de Algemene Voorwaarden zoals omschreven in Deel 1.


1. Individuele coachings- en leertrajecten, opleidingstrajecten en trainingen voor bedrijven (B2B)


In-company trainingen worden gefactureerd na uitvoering. Opleidingstrajecten met meerdere data worden, behoudens anders overeengekomen, gefactureerd na afloop van elke sessie/opleidingsdag.


Huur van lokalen en catering zijn niet inbegrepen in de prijs en vallen voor rekening van de Klant. Het vastleggen van locatie en catering gebeurt niet door Make me Fly! en is de verantwoordelijkheid van de Klant.


Outplacementtrajecten en individuele coachings- en leertrajecten worden volledig gefactureerd conform de offerte en betaald voor de aanvang van het traject, tenzij anders werd overeengekomen in de offerte.


Het afspraakmoment en de locatie van individuele sessies worden in onderling akkoord vastgelegd. De Ondernemer behoudt zich het recht om in functie van een zo efficiënt mogelijke planning een afspraak te verplaatsen. Sessies kunnen live en online plaatsvinden, in

een door de Ondernemer voorziene fysieke of digitale ruimte, of op een locatie die door de Klant ter beschikking wordt gesteld. In geval Make me Fly! zich moet verplaatsen, worden hiervoor bijkomende onkosten aangerekend aan de Klant, tenzij expliciet anders

overeengekomen.


Voor opdrachten die door de opdrachtgever (Klant) worden geannuleerd, zijn volgende annulatievergoedingen van toepassing.

- Kosteloos annuleren kan tot 4 weken voor de sessie/opleidingsdag;

- Bij annulatie tussen 4 en 2 weken voor de overeengekomen datum van uitvoering wordt 50% van de prijs aangerekend;

- Bij annulatie minder dan 2 weken voor de overeengekomen datum van uitvoering wordt de volledige overeengekomen prijs aangerekend;

- Individuele sessies kunnen tot 48 uur voor de afspraak verzet worden. Sessies waarvoor de coachee niet komt opdagen, worden beschouwd als ‘verbruikt’. Deze worden volledig aangerekend aan de Klant.


2. Individuele coachings- en leertrajecten (B2C)


Het afspraakmoment en de locatie van individuele sessies worden in onderling akkoord vastgelegd. De Ondernemer behoudt zich het recht om in functie van een zo efficiënt mogelijke planning een afspraak te verplaatsen. Sessies kunnen live en online plaatsvinden. De

Ondernemer staat in voor het faciliteren van een geschikte fysieke locatie of digitale ruimte waar de sessie door kan gaan.


Sessies kunnen tot 48 uur voor de afspraak verzet worden. Sessies die op minder dan 48 uur voor de afspraak worden afgemeld of waarvoor de Klant niet komt opdagen, worden beschouwd als ‘verbruikt’, behalve in gevallen van expliciete overmacht, waaronder wordt begrepen ziekte, ziekte van een dierbare, ongeval, calamiteit,...). Deze worden volledig aangerekend aan de Klant.


Na afloop van elke sessie wordt door de Ondernemer een factuur opgemaakt en verstuurd naar de Klant. De betaaltermijn bedraagt hierbij 14 kalenderdagen.


Indien de Klant hiervoor in aanmerking komt, kan voor individuele coachings- en leertrajecten bij loopbaanvragen (‘Loopbaanbegeleiding’) gebruik gemaakt worden van de VDAB-loopbaancheque. De Ondernemer volgt hierbij de richtlijnen zoals deze door VDAB worden vooropgesteld. De Klant wordt hierover voor de start van de Loopbaanbegeleiding per mail ingelicht. De Klant ondertekent bij de start van de Loopbaanbegeleiding de ‘overeenkomst voor loopbaanbegeleiding’, waarin specifieke Productvoorwaarden staan opgenomen welke enkel van toepassing zijn bij gebruik van de VDAB-loopbaancheque.


3. Opleidingen in open aanbod


Make me Fly! biedt opleidingen aan in open aanbod (dwz in eigen beheer). Er zijn 2 soorten van opleidingen:

- live opleiding(sreeks): opleidingen met een ‘live’ karakter wat wil zeggen dat ze op een afgesproken tijdstip doorgaan op een fysieke locatie, in een blended format (d.w.z. afwisselend op een fysieke locatie en online) of online. Ze kunnen bestaan uit 1 opleidingsmoment of kunnen een opleidingsreeks zijn van meedere opleidingsmomenten.

- online cursus: een digitale cursus of traject welke de Klant op eigen tempo in de online leeromgeving van Make me Fly! volgt.


Op onze Opleidingen in open aanbod kan zowel door natuurlijke (B2C) als door rechtspersonen (B2B) worden ingeschreven. De Klant is verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn. Bij het verstrekken van foutieve facturatiegegevens of het te laat aanvragen van een factuur - waardoor er extra administratieve handelingen dienen te gebeuren door de Ondernemer - wordt een bijkomende administratiekost van 50€ aangerekend.

Opleidingen in open aanbod worden volledig gefactureerd bij inschrijving. De Klant kan in sommige gevallen bij inschrijving kiezen voor betaling in schijven. In dat geval wordt een SEPA-domiciliëring aangemaakt en wordt elke schijf automatisch maandelijks geïncasseerd.

De eerste schijf wordt onmiddellijk bij inschrijving betaald en hiermee geeft de Klant zijn/haar goedkeuring voor de SEPA-domiciliëring. De Klant kan het bedrag ook handmatig overmaken indien het automatisch incasso niet lukt. De Klant dient Make me Fly! hier tijdig van te verwittigen om bijkomende verwijl- en administratieve kosten te vermijden.


Op dit Open Aanbod geldt de wettelijke bedenktijd van 14 dagen en het herroepingsrecht zoals omschreven in DEEL 1 van deze Algemene Voorwaarden.


Bijkomende annulatievoorwaarden zijn van toepassing voor Live Opleidingen:

- Annulatie kan enkel gebeuren tot 7 kalenderdagen voor de startdatum van de Live Opleiding(sreeks). Annulatie na dit moment geeft geen recht op terugbetaling.

- Bij annulatie tot 4 weken voor de startdatum van de Live Opleiding(sreeks) wordt het volledige gefactureerde bedrag terugbetaald aan de Klant. Bij annulatie tot 2 weken voor de startdatum van de Live Opleiding(s)reeks wordt 50% van het gefactureerde

bedrag terugbetaald aan de Klant.

- Indien een Online Cursus deel uitmaakte van het Aanbod en de Klant reeds is begonnen met deze Online Cursus, wordt de actuele waarde van de Online Cursus zoals op het moment van annulatie, volledig aangerekend aan de Klant.


De Klant heeft het recht om zichzelf te laten vervangen voor Live Opleidingen indien hij/zij zelf niet kan deelnemen aan de opleiding. Dit recht geldt slechts tot de dag voor de startdatum van de Live Opleiding(sreeks). Er wordt in geval van vervanging geen extra kost aangerekend. Bij inschrijving gaat de Klant ermee akkoord dat het gehele traject dient te worden betaald, ook wanneer de Klant tijdens een live opleiding(sreeks) stopt met de opleiding. Indien het door de Klant gekozen afbetalingsplan de duurtijd van het opleidingstraject overschrijdt, moet in ieder geval de openstaande aankoopsom worden voldaan.


Make me Fly! houdt zich het recht voor om - bij gebrek aan voldoende deelnemers (minimaal 5) - de opleiding te annuleren of de data van de opleiding aan te passen. De Klant heeft in dit geval wel het recht om zijn/haar inschrijving te annuleren indien de nieuwe datum hem/haar niet past. Een dergelijke annulering is kosteloos en het bedrag dat de Klant heeft betaald, zal worden teruggestort, middels de bij ons bekende betaalgegevens.