Privacybeleid

Met dit Privacybeleid wordt de verwerking van uw persoonsgegevens meegedeeld door volgende verwerkingsverantwoordelijke: Make me Fly! Comm.V., met maatschappelijke zetel te Ijzerenmolenstraat 56, 3001 Heverlee en ingeschreven in de K.B.O. onder nummer BTW BE 0692.702.635 (hierna genoemd “Make me Fly!”).

In dit Privacybeleid wordt de essentiële informatie meegegeven waarmee uw persoonsgegevens worden verwerkt.

Door het verstrekken van uw persoonsgegevens op de website verklaart u kennis te hebben genomen van dit Privacybeleid en gaat u er eveneens uitdrukkelijk mee akkoord, alsook met de verwerking zelf.

Artikel 1 – Algemeen

1.1. Make me Fly! leeft voor de verwerking van persoonsgegevens de geldende  “Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens” na, zoals gewijzigd door de Wet van 11 december 1998 alsook de anti-spambepalingen uit Boek XII van het Wetboek Economisch Recht omtrent het “recht van de elektronische economie”.

1.2. Make me Fly! stelt daarnaast alles in het werk om ook de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de Bescherming van Persoonsgegevens (Algemene Verordening Gegevensbescherming of beter gekend als GDPR) na te leven.

Artikel 2 – Persoonsgegevens

2.1. Persoonsgegevens die u ons meedeelt:

 • Categorie 1: zonder registratie: uw IP-adres
 • Categorie 2: bij registratie op de nieuwsbrief: uw e-mailadres, voornaam en achternaam;
 • Categorie 3: Persoonsgegevens die nodig zijn om loopbaanbegeleiding via de VDAB loopbaancheques te volgen.
 • Categorie 4: via cookies: tracking van gebruik van de website;
 • Categorie 5: facturatiegegevens bij het bestellen van 1 van de producten of diensten van Make me Fly!.
 • Categorie 6: Persoonsgegevens bij het volgen van een cursus gegeven door Make me Fly!.

2.2.      Make me Fly! kan gegevens van u (persoonsgegevens) op verschillende manieren vergaren:

 • door gebruik van cookies (zie onderstaand);
 • tijdens uw registratie voor de nieuwsbrief, contactaanvraag, downloaden van een e-book, volgen van een loopbaanbegeleidingstraject, gebruik van de website of de bestelling van een product of service van Make me Fly!;

2.3.      De website maakt ook gebruik van cookies die een aantal persoonsgegevens verzamelen. Voor de bepalingen omtrent het gebruik van cookies, zie artikel 10.

Artikel 3 – Doeleinden van de verwerking

3.1.      Algemene doeleinden:

Make me Fly! zal de bij u vergaarde persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden gebruiken:

 • Categorie 1: het verzorgen en verbeteren van deze website en het opnemen van persoonsgegevens in anonieme statistieken, waaruit de identiteit van specifieke personen of bedrijven niet kunnen achterhaald worden, met als rechtsgrond de legitieme belangen van Make me Fly! om haar website en dienstverlening voortdurend te verbeteren;
 • Categorie 2: het u toezenden van direct marketing, nieuwsbrieven, met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming. Deze toestemming kan steeds door u ingetrokken worden;
 • Categorie 3: het garanderen van een correcte opvolging van uw loopbaanvraag, met als rechtsgrond de legitieme belangen van Make me Fly! om in regel te zijn met de opgestelde voorwaarden van de VDAB omtrent het gebruik van de loopbaancheques
 • Categorie 4: het verbeteren van de gebruikservaring met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming;
 • Categorie 5 en 6: de levering en facturatie van door u aangevraagde diensten of aankopen, met als rechtsgrond het verstrekken van een dienst die door u gevraagd werd

U bent niet verplicht om uw persoonsgegevens vrij te geven, maar begrijp dat het verlenen van bepaalde diensten onmogelijk wordt wanneer de verwerking wordt geweigerd.

3.2.      Direct marketing:
Indien u reeds bent opgenomen in onze verzendlijst voor het ontvangen van marketingmateriaal in papieren en/of elektronische vorm, kan Make me Fly! uw gegevens gebruiken voor het verzenden van marketing en ander materiaal met betrekking tot de verschillende diensten.

Deze toestemming kan op elk moment door u worden ingetrokken, zonder motivering en gratis door op de daartoe voorziene uitschrijflink te klikken. Deze uitschrijflink wordt op elke verstuurde email vanuit direct marketing oogpunt meegegeven. U vindt deze meestal onderaan het bericht (‘uitschrijven’ of ‘unsubscribe’).

Make me Fly! zal uw persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren of commercieel ter beschikking stellen aan derden, tenzij met uw voorafgaande toestemming.

3.3.      Waar wij gegevens verwerken

 • Wijzelf en onze externe verwerkers zullen uw identificeerbare persoonsgegevens alleen in de EER (Europese Economische Ruimte) verwerken.
 • Wij kunnen uw geanonimiseerde en/of geaggregeerde gegevens overdragen aan organisaties buiten de EER. Indien een dergelijke overdracht plaatsvindt, zullen wij ervoor zorgen dat er passende waarborgen zijn om de veiligheid en integriteit van uw persoonlijke gegevens te garanderen, en dat  alle rechten met betrekking tot persoonsgegevens gegarandeerd worden die u zou kunnen genieten onder toepasselijk dwingend recht.

Als er een overdracht van uw persoonsgegevens en/of geanonimiseerde en/of geaggregeerde gegevens plaatsvindt, wordt het volgende wettelijke beschermingsmechanisme ingevoerd. Je vindt het privacybeleid van elk van onze partners via deze links: 

 • MailBlue (https://mailblue.nl/legal/privacy-verified/)
 • Google
 • Teamleader (https://www.teamleader.eu/nl-be/privacy)
 • WordPress (https://nl.wordpress.org/about/privacy/)
 • Plug & Pay (https://plugandpay.nl/privacy-policy/)
 • Mollie Payments (https://www.mollie.com/privacy)
 • Evernote (https://evernote.com/intl/nl/privacy)
 • Combell (https://www.combell.com/nl/over-combell/privacy-policy)

Artikel 4 – Duur van de verwerking

De persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de contractuele relatie tussen Make me Fly! en u. Bij gegevens omtrent loopbaanbegeleiding of een steunaanvraag via de KMO-Portefeuille gaat dit over een periode van 10 jaar, deze duur is opgelegd door de VDAB en/of het Agentschap Ondernemen .

Artikel 5 – Uw rechten

Volgende rechten ten opzichte van de eigen persoonsgegevens zijn steeds uitoefenbaar op eenvoudig verzoek.

5.1.      Recht van toegang en inzage:
U heeft het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van uw persoonsgegevens.

5.2.      Recht van verbetering, verwijdering en beperking:
U bent vrij om uw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan Make me Fly!. Daarnaast heeft u steeds het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen.

5.3.      Recht van verzet:
U beschikt steeds over een recht van verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen of voor doeleinde van direct marketing.

5.4.      Recht van overdraagbaarheid:
U beschikt over het recht om uw persoonsgegevens in een gestructureerd formaat te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen.

5.5.      Recht van intrekking van de toestemming:
Wanneer de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt u natuurlijk over het recht om die toestemming in te trekken.

5.6.      Uitoefening van uw rechten:
U kunt uw rechten uitoefenen door ons daartoe te contacteren, hetzij per e-mail, naar els@makemefly.be, per post naar Ijzerenmolenstraat 56, 3001 Heverlee. Hierbij kan een extra identificatie gevraagd worden ter legitimatie.

Voor andere verzoeken (samenwerkingen/betwisting van content/geplaatste links) kan contact opgenomen worden via de contactpagina

5.7.      Recht om klacht in te dienen:
U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Privacycommissie: Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, e-mail: commission@privacycommission.be.

Artikel 6 – Veiligheid en vertrouwelijkheid

6.1.      Wij hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

6.2.      In geen geval kan Make me Fly! aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

6.3.      U dient te allen tijde de veiligheidsvoorschriften na te leven. U bent dus als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt vanaf de website van uw computer, IP-adres en van uw identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan.

Artikel 7 – Toegang door derden

7.1.         Teneinde uw persoonsgegevens te kunnen verwerken, verlenen wij toegang tot uw persoonsgegevens aan onze administratieve medewerkers.

7.2.         Wij garanderen een gelijkaardig niveau van bescherming wanneer uw gegevens verwerkt worden door onze werknemers. Zij zijn contractueel verbonden met een gelijkaardig Privacybeleid.

Artikel 8 – Links naar andere websites

8.1.         Make me Fly! is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites waarnaar gelinkt wordt vanop Make me Fly! door de beheerder of bezoekers. De bezoeker is er zich van bewust dat de privacy van andere websites kan verschillen van die van Make me Fly!.

8.2.         Een link naar een website kan niet aanzien worden voor een expliciete goedkeuring van de inhoud van deze website en hierbij kan de correctheid ook niet blijvend gegarandeerd worden.

Artikel 9 – Cookies

9.1.         Rond het gebruik van Cookies verwijzen wij naar de cookie statement van deze website.

Privacy policy

The following controller communicates the processing of your personal data by way of this “Privacy Policy”: Make me Fly! Comm. V., which has its registered office at IJzerenmolenstraat 56, 3001 Heverlee and is registered in the C.B.E. under VAT number BE0692.702.635, (referred to hereafter as: “Make me Fly!”).

This privacy policy outlines the essential information that is used to process your personal data.

By providing your personal data on the website and by entering Personal Data in the email addresses stated on this website, you declare that you have taken due note of this Privacy Policy, and that you also expressly agree with it and with the processing as such.

Article 1. – General

1.1. For the purposes of processing personal data, Make me Fly! complies with the applicable “Act of 8 December 1992 on the Protection of Privacy in relation to the Processing of Personal Data”, as amended by the Act of 11 December 1998 and the anti-spam provisions in Book XII of the Code of Economic Law on the “law of the electronic economy”.

1.2. In addition, Make me Fly! makes every effort to comply with European Regulation 2016/679 of 27 April 2016 with regard to the Processing of Personal Data (General Data Protection Regulation or better known as GDPR).

Article 2 – Personal data

2.1. Personal data which you communicate to us:

Category 1, if you do not register: your IP address
Category 2: if you register for the newsletter: your email address, first name and surname
Category 3: personal data that is needed to follow career coaching with the VDAB checks
Category 4: via cookies: tracking of how you use the website
Category 5: invoice data if one of the products or services of Make me Fly! is ordered
Category 6: personal data if you follow a course provided by Make me Fly!
2.2. Make me Fly! can collect data on you (Personal data) in different ways:

by using cookies (see below)
when you register for the newsletter, request contact, download an e-book, follow a career coaching trajectory, use the website or order a Make me Fly! product or service.
2.3. The website also uses cookies that collect a number of personal data. See the cookie statement for the provisions on the use of cookies.

Article 3 – Purposes of the processing

3.1. General purposes:

Make me Fly! shall use the Personal Data collected from you exclusively for the following purposes:

Category 1: to attend to and improve this website and to include Personal Data in anonymous statistics, which cannot lead to the discovery of the identity of particular persons or companies, the legal grounds for which are Make me Fly!’s legitimate interests to make ongoing improvements to its website and service provision
Category 2: to send you direct marketing, newsletters, the legal grounds for which are your explicit, advance consent. This consent can always be withdrawn by you.
Category 3: to guarantee a correct follow-up of your career question, the legal grounds for which are the prerequisites put forward by the VDAB concerning the career coaching checks.
Category 4: to improve user experience, the legal grounds for which are your explicit, advance consent
Categories 5 and 6: to provide and invoice the services or products you have requested, the legal grounds for which are the provision of a service that you requested
You are not obliged to disclose your personal data but please understand that it becomes impossible to provide certain services if the processing is refused.

3.2. Direct marketing:
If you have already been included in our mailing list as one of the recipients of hard-copy and/or soft-copy marketing material, Make me Fly! can use your data to send marketing and other material relating to the various services.

Such consent can be withdrawn by you, free of charge and without giving any reason and at any point in time by clicking the unsubscribe link provided. Said unsubscribe link is included in every email sent for direct marketing purposes. It can usually be found on the bottom of the e-mail (‘unsubscribe’).

Make me Fly! will not sell, let or make your Personal Data available to third parties, unless you give your advance consent.

3.3 Where we process data

We personally and our external processors will only process your identifiable personal data in the EEA (European Economic Area).
We can transmit your anonymized and/or aggregate data to organizations outside the European Area. If such transmission is made, we will ensure that there are appropriate warranties to guarantee the security and integrity of your personal data, and that all the rights that you could enjoy under the applicable mandatory law relating to personal data are guaranteed.
The following legal protection mechanism will be implemented if there is a transmission of your personal data and/or anonymized and/or aggregate data:
Which? Mailchimp
Country outside EEA? USA
Lawful transmission system? US – EU Privacy Shield

Which? Active Campaign
Country outside EEA? USA
Lawful transmission system? US – EU Privacy Shield

Which? Evernote
Country outside EEA? USA
Lawful transmission system? US – EU Privacy Shield

Which? WooCommerce
Country outside EEA? USA
Lawful transmission system? US – EU Privacy Shield

Article 4 – Duration of the processing

We store and process the personal data for a period necessary for the purposes of the processing and for the purposes of the contractual relationship between you and Make me Fly!. Data concerning career coaching or support through the KMO-wallet need to be stored for 10 years, this duration is required by the VDAB and/or the ministry of entrepreneurship.

Article 5 – Your rights

The following rights relating to own personal data can always be exercised merely by request.

5.1. Right of admission and perusal:

You have the right at any point in time to take due note of your personal data, free of charge.

5.2. Right of correction, removal and restriction:

You are free to disclose or not to disclose your personal data to Make me Fly!. In addition, you also have the right to request us to correct, supplement or erase your personal data.

5.3. Right of objection:

You always have the right to object to the processing of your personal data for serious and legitimate reasons or for direct marketing purposes.

5.4. Right of portability:

You have the right to obtain your personal data in a structured format and/or to transfer them to other controllers.

5.5. Right to withdraw consent:

Where the processing is based on your advance consent, you do, of course, have the right to withdraw it.

5.6. Exercise of your rights:

You can exercise your rights by contacting us for such purpose, either by email, at els@makemefly.be or by post sent to Ijzerenmolenstraat 56, 3001 Heverlee. Additional identification may be requested for legitimacy purposes.
For other requests (collaboration/ objecting to content/links stored), please contact us by way of the contact page.

5.7. Automatic decisions and profiling:

No profiling methods having detrimental automatic impact on the services received are used while your personal data are being processed.

5.8. Right to submit complaints:

You have the right to lodge a complaint with the Belgian Privacy Commission: Privacy Commission, Drukpersstraat 35, 1000 Brussels, Tel. +32 (0)2 274 48 00, email: commission@privacycommission.be.

Article 6 – Security and Confidentiality

6.1. We have developed technically and organizationally adapted security measures to prevent personal data collected from being destroyed, lost, forged, changed, accessed without permission or disclosed to third persons by mistake and to prevent any other unauthorized processing of such data.

6.2. Under no circumstances can Make me Fly! be regarded liable for any direct or indirect damage arising from incorrect or unlawful use of the personal data by a third party.

6.3. You must comply with the safety prescriptions at all times. You are therefore the sole person responsible for the use made of the website on your computer, your IP address and your identity data, as well as for the confidentiality thereof.

Article 7 – Access by third persons

7.1. We may grant employees access to your personal data to be able to process such data.

7.2. We guarantee a level of protection similar to this Privacy Policy by making contractual obligations enforceable vis-à-vis said employees and persons with whom we engage.

Article 8 – Links to other websites

8.1. Make me Fly! is not responsible for the content of websites referring to links which the administrator or visitors mention on the Make me Fly! website. Visitors must be aware of the fact that the privacy of other websites may differ from that of Make me Fly!. .

8.2. A link to a website cannot be regarded as express approval of the content of this website, neither can the correctness be permanently guaranteed.

Article 9 – Cookies

9.1. We refer to the cookie statement of this website regarding the use of Cookies.

Pin It on Pinterest