Kan je als werkgever je medewerkers gelukkig houden ondanks de werkdruk die zorgberoepen met zich meebrengen?

Het Regionaal ziekenhuis Heilig Hart Leuven engageert er zich in elk geval actief toe.
Het ziekenhuis behaalde recent het NIAZ-kwaliteitslabel, een prestatie die veel extra inspanningen vroeg van medewerkers. “Het label is een erkenning voor onze inzet en een bevestiging voor patiënten, huisartsen en andere verwijzers dat ze kunnen vertrouwen op veilige en kwalitatieve zorg in ons ziekenhuis. We werken verder op de ingeslagen weg en hopen zo verder te groeien”, vertelt  Katrien Van Gerven, algemeen directeur.

“Maar goede patiëntenzorg is enkel haalbaar dankzij de inzet van gemotiveerde en goed ondersteunde medewerkers”, zegt Sabine Verslegers, HR Directeur. “Naast de kwaliteit voor de patiënt vinden we het even belangrijk dat al onze personeelsleden zich goed voelen in hun vel, hun werk graag doen en hier graag werken”. Om dit te peilen organiseerden we recent een medewerkersbevraging. Hieruit blijkt dat 94% van de bevraagden zijn of haar werk graag doet en dat 81% over het algemeen tevreden is over het ziekenhuis als werkgever.

Een ziekenhuis staat of valt met de kundigheid en de ‘goesting’ van de mensen die er werken. Om deze doelstelling kracht bij te zetten ging ons ziekenhuis in zee met “Make me Fly!”, een organisatie gespecialiseerd in fijner (samen)werken en in welzijn en welbevinden op het werk. Samen zetten we onze schouders onder het werkgeluk en welzijn van onze medewerkers. Het voorbije jaar hebben we actief ingezet op 3 pijlers: het duurzaam engageren van medewerkers, hun mentale veerkracht ondersteunen en hun fysieke gezondheid promoten. We werkten o.m. aan werk- en levensgeluk voor 50+ers. De leidinggevenden werden getraind in het geven, ontvangen en stimuleren van constructieve feedback. Voor de verdere evaluatie en ontwikkeling van hun fysieke conditie konden medewerkers naar de  Sportpraktijk Heverlee voor professionele ondersteuning.

Het ziekenhuis wordt nu voor deze inspanningen en haar engagement beloond met het Bedrijf met GOESTING!™-label, dat gedurende 1 jaar gevoerd kan worden.
Met deze erkenning verbindt  het ziekenhuis zich er toe een werkplek te zijn waar mensen graag komen en blijven werken.

Het officiële kenmerk van Bedrijf met Goesting! is een kleurrijke cupcake. Vandaag werd ook de dag van de medewerker gevierd in het ziekenhuis met een foodtruck festival. Alle medewerkers werden daarbij getrakteerd op een lekker en toepasselijk dessert, een smakelijke cupcake!

Verdere informatie

–        Via deze link kan u foto’s downloaden van de uitreiking van het label
–        Directeur mevr. Katrien Van Gerven, via de communicatiedienst op 016 20 92 16 of 016 20 92 08.
–        www.bedrijfmetgoesting.be  of www.makemefly.be  
–        www.hhleuven.be

Is it possible as an employer to keep your employees happy regardless of the continuing pressure inherent in health care jobs?

The Regional hospital Heilig Hart Leuven engages itself fully to this premise.
The hospital recently received the NIAZ-qualitylabel, an achievement that asked a lot of extra effort from their employees. “The label is a recognition for our effort and a confirmation to our patients, doctors and other referrers that they can trust in safe and qualitative care in our hospital. We will continue on this chosen road and hope to keep growing”, Katrien Van Greven, general director tells us.

“But excellent patientcare is only achievable because of the effort of motivated and supported employees”, says Sabine Verslegers, HR director. “Apart from the quality for the patient, we find it equally important that all our employees feel comfortabe in their skin, like doing their job and like working here”. To gauge this we recently organized an employee survey. This showed that 94% of the questioned likes doing his or her job and that 81% is generally satisfied with the hospital as their employer.

A hospital rises and falls wih the expertise and the satisfaction of the people who work there. To invigorate this goal our hospital joined forces with “Make me Fly!”, an organization specialised in working better (together) and in well-being at work. Together we focused on work satifsfaction and well-being of our employees. The past year we have actively invested in three pillars: sustainable employability, supporting well-being and promoting physical health. We worked on work- and life happiness for 50+. Managers were trained in giving, receiving and stimulating constructive feedback. For further evaluation and development of their physical condition employees could go to Sportpraktijk Heverlee to receive professional support.

The hospital is now being rewarded for these efforts and her engagement is crowned with the BLISS at work!™-label, that they will hold for 1 year.
With this recognition the hospital commits to being a workplace where people like to come (and stay) to work.

The official character of Bliss at work! is a colorful cupcake. Today the hospital also celebrated employee appreciation day with a foodtruck festival. All employees were treated to a delicious and relevant dessert, a yummie cupcake! 

Pin It on Pinterest